Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Inschrijving en betaling van een reis
Een inschrijving gebeurt via het invullen van het reservatieformulier op de website of via e-mail of telefonische boeking. De voorschot- en saldofactuur worden opgestuurd ter bevestiging van de reservatie. Het feit dat de deelnemer het voorschot van € 125 per persoon of het saldo niet betaalt, betekent geenszins dat het contract wordt opgeheven. Dit met alle annulatiekosten ten gevolge. Het saldo dient in alle gevallen uiterlijk 30 dagen voor het vertrek betaald te worden. Wie met zijn/ haar handtekening nog andere deelnemers inschrijft, is aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen van al die personen. Elke deelnemer dient te weten dat hij voor zijn eigen risico handelt.

2. Reissom
De gepubliceerde prijzen gelden per persoon en zijn btw inclusief. Ze werden ter goeder trouw berekend op 1 november 2020 volgens de toen geldende koersen. Wij behouden ons het recht voor de prijzen aan te passen bij wijzigingen van wisselkoersen. Indien de verhoging van de globale prijs meer dan 10% bedraagt, kan de deelnemer zijn contract zonder kosten opzeggen en heeft hij recht op terugbetaling van alle reeds betaalde voorschotten. Dergelijke annulatie moet ons wel schriftelijk bereiken binnen de 8 dagen na ontvangst van ons bericht van prijsverhoging. “Een wettelijke borgtocht ten bedrage van € 30.000 dekt onze groepsverbintenissen onder de door het Koninklijk besluit van 30 juni 1996 gestelde voorwaarden.” Conform Art. 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling van 01-04-1994 en het betreffende uitvoeringsbesluit van 25-04-1997 is VOS Travel nv (lic. A5423) door Europese Goederen en reisbagageverzekeringsmaatschappij nv., Tweekerkenstraat 14, 1000 Brussel verzekerd om in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger na te komen. Deze garantiestelling wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, een afdeling van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus vzw. Uw bagage en eventuele fietsen vervoeren wij met de grootste zorg, maar steeds op eigen risico. Bij reservatie binnen de 8 dagen voor vertrek worden €15 kosten in rekening gebracht.

3. Wijzigingen door de deelnemer
Voor elke wijziging tot maximaal 4 weken voor aankomst in een reeds gemaakte boeking rekenen wij u € 50 wijzigingskosten per persoon aan. Voor wijzigingen binnen de 4 weken voor aankomst kunnen hierop annulatiekosten van toepassing zijn. VOS Travel kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor wijzigingen/annulaties (en de daaruit voortvloeiende kosten en gevolgen) van de door de klant bestelde vluchten of treinreizen.

4. Annulatie door de deelnemer
Indien een inschrijving ongedaan wordt gemaakt, wordt afhankelijk van de annulatiedatum aangerekend:

• annulatie tot 8 weken voor afreis: 10 % van de reissom
• annulatie tot 4 weken voor afreis: 50 % van de reissom
• annulatie tot 1 dag voor afreis: 80 % van de reissom
• annulatie < 1 dag voor afreis: 100 % van de reissom

Dit risico kan gedekt worden door het afsluiten van een annulatieverzekering.

5. Corona annulatie clausule
Alle fiets -en wandelreizen hebben de “BOEK ZONDER RISICO - GRATIS CORONA ANNULATIE”-garantie! Als solide reisonderneming garandeert VOS Travel u voor heel 2021 een volledig kosteloze annulering in geval een door de overheid ingestelde veiligheidsmaatregel ten gevolge van Covid-19.

6. Annulatie of wijziging van het contract door VOS Travel nv
VOS Travel behoudt zich het recht voor een reis geheel of gedeeltelijk te annuleren indien zich voor of tijdens de reis buitengewone omstandigheden voordoen, d.w.z. omstandigheden die VOS Travel nv bij het verkopen van de reis niet kon kennen en die, waren ze hem bekend, de reis niet zouden laten doorgaan. De deelnemer krijgt de volledige, reeds betaalde, inschrijvingssom terug. VOS Travel nv mag na de reisbevestiging een wijziging van het reisprogramma doorvoeren of een wijziging in de verblijfsaccommodatie aanbrengen, maar moet deze wijziging direct aan de reisdeelnemer meedelen.

7. Beperkte aansprakelijkheid
Kosten voorvloeiend uit vertragingen in het transport als gevolg van weersomstandigheden, defecten, stakingen, oorlog, wijzigingen van dienstregelingen, zijn niet ten laste van VOS Travel. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, zoals bv. epidemieen, oorlogen, zodat mogelijke extra vervoers- en/of verblijfskosten voor rekening van de reiziger zijn. De reiziger erkent kennis genomen te hebben van de actuele, officiele reisadviezen via de overheid en te zijn ingelicht over de uitzonderlijke omstandigheden die zijn veroorzaakt door een pandemie (bv. Covid-19) en die van invloed kunnen zijn op zijn reis en over de situatie van de pandemie op zijn reisbestemming. De reiziger verklaart dan ook volledig op de hoogte te zijn van de risico’s die de pandemie met zich meebrengt voor het goede verloop van zijn reis en beslist toch met kennis van zaken op reis te willen vertrekken.

8. Laattijdige betaling
Indien het verschuldigde bedrag op zijn vervaldag niet is vereffend, loopt er van rechtswege en zonder dat er een aangetekende ingebrekestelling vereist is, vanaf de factuurdatum een nalatigheidsintrest van 1 % per maand. Elke begonnen maand zal als een volledige maand gerekend worden.

9. Reisdocumenten
De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in bezit te zijn van de nodige documenten. Alle gevolgen bij niet-naleving van de plaatselijke onderrichtingen en de daaraan verbonden kosten zijn ten zijnen laste. Een reisdocumentenset per kamer wordt toegestuurd.

10. Klachtenregeling
10.1 De inhoud van brochure, website en roadbooks wordt ter goeder trouw opgemaakt.
10.2 De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, VOS Travel onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreis- overeenkomst zodat onmiddellijk naar een oplossing kan worden gezocht en VOS Travel de kans te geven een mogelijke tekortkoming nog tijdens de reis te verhelpen. Na de reis worden - zonder deze kennisgave tijdens de reis - geen klachten meer aanvaard.
10.3 De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen van de diensten die de reiziger niet ontvangen heeft en kunnen nooit de originele prijs overstijgen.

11. Geschillencommissie reizen
11.1 Er ontstaat een “geschil” wanneer een klacht niet in der minne kan worden opgelost of niet is opgelost binnen de vier maanden vanaf het einde van het reiscontract of vanaf de geplande vertrekdatum indien het reiscontract nooit werd uitgevoerd.
11.2 Elk geschil gerezen na het sluiten van een reiscontract, wordt uitsluitend behandeld door de Geschillencommissie Reizen vzw, dit met uitzondering van geschillen over lichamelijk letsel.
11.3 De behandeling en de uitspraak gebeuren overeenkomstig het geschillenreglement en de bepalingen van het gerechtelijk wetboek inzake arbitrage. De uitspraak is bindend voor de partijen, zonder mogelijkheid van beroep. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd zoals bepaald in het Geschillenreglement.
11.4 Het gebruik van deze algemene voorwaarden houdt de aanvaarding in van alle reglementen en beslissingen bepaald door de Geschillencommissie Reizen vzw, inzonderheid het Geschillenreglement.
11.5 Adres Geschillencommissie Reizen vzw is: Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel

Favorieten Recent bekeken